آزمون ۱۰ دنباله(قسمت پنجم بانک تست پیش۱-کران داری مجموعه ها و دنباله ها،اصل کمال)

آزمون ۱۰ دنباله(قسمت پنجم بانک تست پیش۱-کران داری مجموعه ها و دنباله ها،اصل کمال)
[WpProQuiz 33]